Ochrona oczu

Ochrona oczu

Środki ochrony oczu i twarzy zapobiegają uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, spowodowanym czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, termicznymi oraz szkodliwym promieniowaniem.

 

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych powinny być stosowane wszędzie, gdzie występują następujące zagrożenia:

- uderzenie (np. odpryski ciał stałych)

- krople i rozbryzgi cieczy (np. rozbryzgi powstające podczas przelewania substancji ciekłych)

- promieniowanie optyczne (np. promieniowanie powstające w procesach spawalniczych, olśnienie słoneczne, promieniowanie laserowe)

- pyły i gazy (np. pył węglowy lub aerozole szkodliwych substancji chemicznych)

- stopione metale i gorące ciała stałe (np. odpryski stopionych metali powstające w procesach hutniczych) 

- łuk elektryczny (np. powstający podczas prowadzenia prac pod napięciem)

 

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych dzielimy na trzy kategorie:

 

WYKAZ NORM:

EN 166 - Ochrona indywidualna oczu – W normie określono wymagania dla filtrów spawalniczych i filtrów dla technik pokrewnych, współczynnika 
przepuszczania oraz zalecane stosowanie. EN 169 - Ochrona indywidualna oczu – Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie. W normie podano oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy.

EN 170 - Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie. Norma zawiera zasady oznaczania, identyfikacji, doboru i użytkowania filtrów. W normie określono wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym.


EN 172 - Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych. W normie określono kryteria doboru, oznaczenia i współczynniki przepuszczania oraz ustalono odpowiednie metody badań filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym.


EN 1731 - Ochrona indywidualna oczu – Siatkowe ochrony oczu i twarzy. W normie określono stosowane materiały, sposób projektowania,
wymagania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.

EN 175 - Ochrona indywidualna – Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych. W normie określono
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym
promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.

 

 

OKULARY I GOGLE

Znakowanie okularów i gogli ochronnych stosuje się w celu ich identyfikacji oraz prawidłowego doboru do zagrożeń na danym stanowisku pracy.

Szybki (soczewki) oraz oprawki (ramki) znakowane są oddzielnie. Jeśli natomiast stanowią one całość, wszystkie wymagane symbole znakowania powinny znajdować się na oprawce (ramce).

 

 

OSŁONY TWARZY

Osłony twarzy są środkami ochrony indywidualnej przeznaczonymi do ochrony oczu i twarzy przed skutkami intensywnego promieniowania cieplnego, występującego głównie podczas obróbki cieplnej metali i szkła, gorącymi odpryskami metali, mogą też chronić przed rozbryzgami stopionych metali.

Osłony są montowane bezpośrednio na głowie użytkownika lub na hełmie ochronnym. Szybki tego typu osłon wykonywane są zwykle z poliwęglanu barwionego w masie lub poliwęglanu z naniesionymi warstwami odbijającymi promieniowanie cieplne, stosowane tam, gdzie promieniowanie cieplne jest szczególnie wysokie.

 

 

OSŁONY SPAWALNICZE

Przyłbice spawalnicze i tarcze spawalnicze są stosowane przy spawaniu łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy.

Przyłbice spawalnicze mogą być wyposażone w pojedynczy filtr spawalniczy lub w dwa filtry spawalnicze, z których jeden jest tylko filtrem
obserwacyjnym, a drugi jest filtrem właściwym ciemniejszym wykorzystywanym do obserwacji procesu spawania.

W użyciu są również przyłbice wyposażone w automatyczne filtry spawalnicze. Filtry te samoczynnie przyciemniają pole widzenia w momencie np. obserwacji łuku elektrycznego lub plazmowego, a po zaniku łuku (w tempie stygnięcia spoiny) samoczynnie rozjaśniając pole widzenia. Dodatkowo przyłbice mogą być wyposażone w układ wentylacyjny, doprowadzający powietrze zza głowy spawacza, co powoduje znaczne ograniczenie ilości
wdychanych dymów spawalniczych (pyłów i gazów), powstających podczas spawania lub wyposażone w uchwyty umożliwiające zamontowanie
sprzętu filtrującego z wymuszonym przepływem powietrza.

Tarcza spawalnicza przeznaczona jest do ochrony oczu, całej twarzy i szyi spawacza. Podstawowym ograniczeniem zastosowania tarczy spawalniczej jest konieczność trzymania jej w ręku podczas spawania, co znacznie zmniejsza swobodę ruchów pracownika, np. uniemożliwiając przytrzymanie
spawanego przedmiotu.